Bestyrelse og vedtægter

for Gotvedinstituttet

Formand James Høpner
Efteruddannelseschef, Praktiserende Lægers Organisation
Fodbygårdsvej 73 – 4700 Næstved
Tlf. 27 10 00 14 – email: jah.plo@dadl.dk

Næstformand Jens Rasmussen
Systemudvikler
Nordlandsgade 22, 1. sal – 2300 København S
Tlf. 20 31 21 15 – email: fimano@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Maj Vingum Lundø
Konsulent i Rektorkollegiet for de maritime uddannelser
Carit Etlars vej 16. st. th.
1814 Frederiksberg C.
Tlf. 28 41 71 62 – email: majvingum@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bo Vestergård Madsen
Rådgiver og indehaver, VESTERGÅRD KULTUR
KU.BE
Dirch Passers Allé 4
2000 Frederiksberg
Tlf. 26 23 00 74 – email: bvm@kultur.pro

Bestyrelsesmedlem Jens G. Friis
Direktør for Strat & Co
Jens Gregers Friis
Nyløkke 11
5600 Faaborg
Tlf. 21 73 45 33 – email: jens@stratogco.dk

Bestyrelsesmedlem Anne Lykke Poulsen
Projektkoordinator
Fr. Leyles vej 60
3070 Snekkersten
Tlf. 21 79 16 83 – email: annelykkepoulsen@gmail.com

Medarbejderrepræsentant Jette Lautrup Hjulmand
Bevægelsespædagog
Fuglsangpark 167 – 3520 Farum
Tlf. 61 27 67 12 – email: jettehjulmand@hotmail.com


Advokat Christian Dahlager
Advokaterne Foldschack & Forchhammer
Skindergade 23, Postbox 2257 – 1159 København K
Tlf. 33 44 55 66 – email: cd@ecolaw.dk

Revisor Christian Dalmose Pedersen
Deloitte
Weidekampsgade 6 – 2300 København S
Tlf. 21 46 26 25.

Søren Ekman
Direktør
Emdrup Banke 128 – 2100 København Ø
Tlf. 28 88 16 50 – email: ekman@gotved.dk

Henriette Bolt Mortensen
Uddannelsesleder
Torkel Badens vej 2 – 2900 Hellerup
Tlf. 28 88 16 44 – email: uddannelsen@gotved.dk


Skema:

Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” 2015-16
Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” 2016-17
Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” 2017-18
Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” 2018-19
Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” 2019-20


Vedtægter

– for den selvejende institution
Fonden Gotvedinstituttet

§1

Institutionens navn og hjemsted.

Institutionens navn er “Fonden Gotvedinstituttet”.
Institutionen ejer Gymnastikhuset, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C, der er dens hjemsted. Institutionen har værneting på Frederiksberg.

§2

Institutionens formål.

Institutionens formål er at videreføre Helle Gotveds gymnastikpædagogiske arbejde i Gymnastikhuset, som beskrevet i jubilæumsprogrammet 1982-83, appendiks 1, til priser hvor almindelige mennesker kan være med.

§3

Institutionens kapital og dens administration.

Stk. 1
Institutionens kapital tilvejebringes ved det overskud, der måtte fremkomme ved institutionens virksomhed. Grundkapitalen er kr. 300.000. Institutionens midler skal anvendes til opnåelse af institutionens formål. Bestyrelsen kan beslutte at overføre en andel af institutionens overskud til støtte af oplysning og forbedring af folkesundheden og legater til personer, der yder en særlig indsats for videreførelsen og udbredelsen af kendskabet til institutionens bevægelsespædagogiske arbejde.
Stk. 2
Ingen del af institutionens midler kan nogensinde vederlagsfrit udbetales til stifteren og hendes familie eller til andre bidragydere og deres familie, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål.
Stk. 3
For institutionens forpligtelser hæfter institutionen alene med hele sin formue, mens ingen, det være sig bestyrelse eller andre, hæfter personligt. Institutionens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå i et pengeinstitut. Kontoen skal lyde på institutionens navn.

§4

Institutionens ledelse.

Stk. 1
Institutionen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig selv og sammensættes af personer med juridisk, økonomisk og anden for skolen vigtig indsigt, herunder viden om Gotvedpædagogikken. Institutionens ansatte udpeger af deres midte ét medlem. Bestyrelsens medlemmer udpeges for to år ad gangen fra den 1. november til den 31. oktober. Tre medlemmer er på valg i ulige år og fire i lige år. Såfremt bestyrelsen/de kompetente ikke inden den 15. oktober har udpeget nye medlemmer, fortsætter bestyrelsesmedlemmerne et år endnu. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol. I protokollen indføres vedtægt, forretningsorden og årsregnskab, samt alle beslutninger og essens af drøftelser af interesse for institutionen. Formanden godkender protokollat, som underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Eventuel dissens indføres i protokollen.
Stk. 3
Bestyrelsesmøde holdes, når formanden eller ét bestyrelsesmedlem ønsker det. Mødet indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med oplysning om mødets dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes, når ikke andet er bestemt, ved simpelt flertal.
Stk. 4
Bestyrelsen ansætter en direktør som daglig leder af institutionen. Denne deltager sammen med lederen af uddannelsen til bevægelsesunderviser og massør i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§5

Institutionens regnskab.

Bestyrelsen sørger for, at der føres nøjagtigt regnskab. Regnskabsåret løber fra den 1. juli til den 30. juni. Regnskabet revideres af en af institutionen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Bestyrelsen sørger for, at der fremlægges et revideret regnskab for den foregående regnskabsperiode hvert år inden den 1. november.

§6

Institutionens vedtægter.

Institutionens vedtægter kan ændres ved beslutning i bestyrelsen. Hertil kræves, at to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for. Desuden kræves fondsmyndighedernes godkendelse. Vedtægternes §§ 2 og 7 kan dog ingensinde ændres. Bestyrelsen skal påse, at bestemmelserne i § 3, stk. 2, findes i vedtægterne i den nye affattelse. Institutionen tegnes af formand i forening med direktør eller af formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktør.

§7

Institutionens ophør.

Institutionens ophør, herunder sammensmeltning med en anden institution eller fond, kan vedtages af bestyrelsen med fondsmyndighedernes samtykke. Hertil kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum.
I tilfælde af institutionens ophør skal bestyrelsen drage omsorg for, at institutionens formue ingensinde bliver tilbagebetalt til stifteren og hendes familie eller andre bidragydere og deres familie. Institutionens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes til et med institutionens formål beslægtet almennyttigt formål efter enstemmig bestyrelsesvedtagelse. Bestyrelsen skal respektere klausuler lagt på gaver til institutionen.

Godkendt på bestyrelsesmødet 4. februar 2015.